ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető

A Food For You egy olyan mobil alkalmazás, amelynek célja, hogy a felhasználók hozzájussanak, illetőleg megosszák egymással a magyar, illetőleg a nemzetközi konyha receptjeit, illetőleg segítséget nyújtson a főzési alapanyagok beszerzéséhez. Az alkalmazás a Szolgáltató, illetőleg a felhasználók által feltöltött receptekre épül. A Food For You alkalmazás mobiltelefonon, illetőleg számítógépen keresztül is elérhető, Android és iOS operációs rendszerekre is letölthető.

II. Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, feleősség

A felhasználó Food For You alkalmazást regisztráció útján tudja igénybe venni azzal, hogy a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a FOOD FOR YOU Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Food For You alkalmazás igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató mobil alkalmazásának igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a következő mobil alkalmazásról: www.ffu.hu/aszf, illetőleg a mobil alkalmazás menüjéből. Jelen ÁSZF a mobil alkalmazás használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetőleg az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

Az ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják a Szolgáltatót és a felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

Tilos a mobil alkalmazáson megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A mobil alkalmazásról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott mobil alkalmazásra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Food For You alkalmazás csak saját felelősségre használható, a felhasználó a regisztrációt követően felelős a felhasználó neve alatt megosztott tartalomért, adatokért. Valamennyi aktivitásért, amely a felhasználói név alatt történik, a felhasználó a felelős.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Általános Szerződési Feltételek, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Felhasználónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A jelen ÁSZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

III. Food For You alkalmazás használata

A Food For You alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a www.ffu.hu honlapon történő regisztráció. A regisztráció a név, e-mail cím, illetőleg a jelszó megadásával történik. A Food For You alkalmazás Gmail, illetőleg Facebook bejelentkezéssel is elérhető azzal, hogy ebben az esetben is szükség van a Food For You regisztrációra, amely a Gmail vagy a Facebook fiókhoz fog kapcsolódni azzal, hogy a Gmail, a Facebook és a Food For You összeköttetése bármikor megszüntethető. Ebben az esetben a Gmail, illetőleg a Facebook alapadatok törlésre kerülnek, míg a Food For You fiók továbbra is használható.

A Food For You fiók a www.ffu.hu/profile felületen törölhető azzal, hogy a fiók törlésével csak a felhasználó belépési lehetősége szűnik meg, az alkalmazásba feltöltött és tárolt adatok továbbra is elérhetőek lesznek a többi felhasználó által.

A www.ffu.hu weboldalra feltöltött tartalmak moderáltak, a felhasználó által feltöltött tartalom a Szolgáltató döntése alapján kerül megosztásra a többi felhasználó részére azzal, hogy a felhasználó által feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint módosítani, szerkeszteni a közzétételt megelőzően.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Food For You alkalmazás használata közben Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Szolgáltató a naplókat statisztikai célokra, illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használja fel. Felhasználó az ily módon tudomására jutott személyes adatokat csak ideiglenesen tárolja, azokat folyamatosan törli.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.ffu.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küld a Szolgáltató a felhasználó számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak és a Felhasználó ezeket a cokkie-kat csak az egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el a felhasználó számítógépére. A küldős szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési-, felhasználó azonosító session cookie.

IV. Adatvédelemi rendelkezések

Felhasználó a regisztrációval felhatalmazza a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére, illetőleg a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatok a Szolgáltató adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját eseményeiről, híreiről, ajánlatairól elektronikusan tájékoztatást nyújtson (önkéntes adatszolgáltatás).

A Food For You alkalmazásba történő belépéshez szükséges adatokon kívül a Szolgáltató tárolhatja a felhasználó Facebook, illeőtleg Gmail adatait abban az esetben, amennyiben a felhasználó ezen fiókokat összeköti a Food For You alkalmazással.

A Food For You adatokat, valamint a Facebook és Gmail adatok elkülönítetten kerülnek tárolásra, azokat a felhasználó személyes adataival nem kerülnek összekapcsolásra.

A Food For You alkalmazásba történő regisztrációkor megadott adatok a többi felhasználó számára nem hozzáférhetőek.

Az adatok feldolgozását a szolgáltató megbízásából a FOOD FOR YOU Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 56. I/8.) végzi.

Az adatkezelés jogalapja az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Food For You alkalmazás használatával, a regisztrációval, illetőleg az egyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Food For You alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a felhasználók jogainak védelme, statisztikakészítés, illetőleg az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Adatkezelő megnevezése: FOOD FOR YOU Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 56. I/8., cégjegyzékszáma: 01-09-983471, adószáma: 23902910-1-42, képviseli: Fehér Zsolt ügyvezető, e-mail: feherzsolt86@gmail.com, azonosító száma: NAIH-…)

V. Jogorvoslati lehetőségek az adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Felhasználó a jogainak megsértése esetén az ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a felhasználó választása szerint - a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A felhasználóval szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni a felhasználónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VI. Szerzői jogok

Figyelemmel arra, hogy a Food For You alkalmazás a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a Food For You mobil alkalmazás, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

Miután a Food For You alkalmazás szerzői jogi műnek minősül, tilos az alkalmazásban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató a felhasználóval szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.